การศึกษาเผยให้เห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผล